Skip to main content

UTLEIEBETINGELSER

Last ned i PDF

Kongsberg Lyd & Lys Systemer AS videre kalt KLLS.

1. Utleid utstyr skal kun brukes av Leietager eller hans representant(er). Utleid utstyr skal kun benyttes til det spesielle formål på den oppgitte adressen.

2. Utleid utstyr kan ikke videreleies, lånes ut eller pantsettes.

3. Leietager er ansvarlig for skade og tap på utleid utstyr, og eventuelt skade eller tap skal straks erstattes av Leietager, uten hensyn til andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Unntatt herfra er normal slitasje. Leietager står ansvarlig uansett hendelse, årsak/situasjon.

4. Leien beregnes til enhver tid på grunnlag av prisen fastsatt av KLLS.

5. Såfremt en avtalt leieperiode ikke overholdes av Leietager er KLLS berettiget til uten varsel å hente det utleide utstyr. Det samme gjelder dersom Leietager bryter kontrakten grovt, for eksempel ved manglende betaling. Leietager aksepterer at KLLS kan inndrive sine krav i henhold til kontrakt uten nærmere forvarsel. KLLS kan også hente utstyret ved utleggsforretning, konkurs eller annen betalingsstans hos Leietager.

6. KLLS kan når som helst besiktige det utleide utstyret. Hvis KLLS finner at utstyret benyttes uforsvarlig, eller under uforsvarlige forhold, kan KLLS umiddelbart og uten økonomisk kompensasjon til Leietager, avhente utstyret for Leietagers regning.

7. Leietager er ubetinget forpliktet til å frigi utstyret etter leieperiodens slutt, og kan ikke foreta tilbakeholdelse av utstyret til sikring mot eventuelle krav mot KLLS, uansett årsak.

8. Leietageren må sørge for vakthold når vårt personell ikke er tilstede, såfremt utstyret ikke står i låst lokale med FG godkjent lås.

9. Så fremt Leietager selv besørger transport, skal transporten skje i egnet kjøretøy og på forsvarlig måte. KLLS forbeholder seg retten til ikke å godkjenne transporten.

10. KLLS er ansvarlig for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. KLLS er ikke ansvarlig for evt. driftstap, tidstap, avansetap og liknende indirekte tap som følge av teknisk svikt på grunn av det utleide utstyret, men plikter å skaffe til veie nytt utstyr så fort som mulig slik at det blir minimal stopp i produksjonen.

11. KLLS har intet ansvar for skader forårsaket av utleiers produkt(er) så lenge disse er i Leietagers varetekt og han/hun har ansvaret for dem. KLLS krever av Leietager er forsikret mot skader på personer og utstyr. Det skal ikke foretas endringer eller reperasjoner av utstyret uten tillatelse fra KLLS.

12. Leietager står selv ansvarlig for at stedet har nok strøm til utstyret som blir leid. Og at strømuttak er kontrollert og godkjent fritt for jordfeil. Om KLLS skal levere eller/og montere utstyret og på grunn av jordfeil på stedet ikke kan montere opp gjeldende produkt(er) må Leietager likevel stå til rette for dette og betale leie for produktet.

13. Leietager plikter å stille opp med f.eks bærehjelp dersom ikke Leietager har bestilt bære/riggehjelp fra KLLS. Alle ekstra kostnader KLLS får ifm innleie eget eller andre aktørers crew/mannskap kommer som ekstra tillegg på Leietagers regning.

14. Leietager plikter å gi KLLS all informasjon som er nødvendig innefor arrangement og sted. Her gjelder plassering av utstyr, sted (adresse), montering-/leveringstidpunkt, telefon/mobil nr til kunde eller andre KLLS skal møte mm. Om KLLS blir forsinket på grunn av dårlige opplysninger, feil adresse eller at Leietager ikke er på stedet mm er KLLS ikke ansvarlig for konsekvensene Leietager får av dette. Alle økonomiske ekstrakostnader i form av ekstra kjøring, lønn til mannskap mm kommer da i tillegg på Leietagers regning.

15. Transport, oppbevaring og behandling av tomgods (flightcases, lampevogner mm) er Leietagers ansvar.

16. KLLS kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for at utstyret oppfyller Leietagers forventninger om kvalitet, brukervennlighet og formål, med mindre KLLS har avgitt en særskilt erklæring om dette.

17. Ved ren utstyrsutleie, det vil si der KLLS ikke leverer personell, skal utskiftede pærer samt leverte reservepærer alltid returneres. Ødelagte eller manglende pærer faktureres.

18. Ved kansellering / avbestilling gjelder følgende satser :
* 45-15 dager før 1. oppriggsdag faktureres 60% av den totale kontrakssum inkl
avtalte tillegg.
* 14 dager før 1. oppriggsdag faktureres 100% av den totale kontrakssum inkl
avtalte tillegg.
* Kansellering skal skje skriftlig.

19. Dersom utstyret skal brukes utendørs, i fuktige eller støvete miljø skal dette klart gå fram av avtalen.

20. Eiendomsretten til utstyret tilhører KLLS og overgår under ingen omstendigheter til Leietager.

21. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene med utspring i denne avtale eller tilleggsavtale til denne, skal først søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Oppnås ikke enighet, skal saken føres for norsk domstol.

22. Rett verneting velges: Kongsberg Tingrett.